Happy Birthday

KEY G  3/4
/0 - 55/6 5 1 /7 - 55/6 5 2/1 - 55/5 3 1/7 6 44/3 1 2/1 - -

G/ D/ Happy Birthday to you D/ G/
Happy Birthday to you
    G/         C/ 
Happy Birthday, happy Birthday…
    C/        G/
Happy Birthday to you
 
__________________________

Happy Birthday
KEY C

/0 - 55/6 5 1 /7 - 55/6 5 2/1 - 55/5 3 1/7 6 44/3 1 2/1 - -
     C/          G/
Happy Birthday to You

G/ C/ Happy Birthday to you C/ F/
Happy Birthday, happy Birthday…
     F/          C/ 
Happy Birthday to you